Politica de retur

Termeni și condiiții

Drepturile şi obligaţiile

A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice;

b) să achite integral preţul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin

orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul

contract;

c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului psihologic şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor

psihologice;

f) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să i se achite integral preţul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;

b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;

c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;

d) să respecte confidenţialitatea prezentului sesiunilor, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;

e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fără a afecta calitatea acestora.

Contractele incheiate cu psihologii po înceta în cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părţile contractante cu obligaţia notificării prealabile a intenţiei de reziliere, cu cel puţin 15 zile înainte de data rezilierii propriu-zise. Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se retrage atestatul de liberă practică.

Orice litigiu decurgând din executarea contractelor incheiate va fi soluţionat pe cale amiabila, iar în caz contrar va fi adus la cunoştinţă Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluţionat, părţile se pot adresa instanţelor competente.

În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, potrivit serviciilor solicitate prin obiectul contractului, furnizorul prin psihologul cu drept de liberă practică examinator va elibera avizul psihologic, anexa la prezentul contract, după caz. În cazul în care beneficiarul este o persoană juridică, iar potrivit obiectului contractului, solicită examinarea personalului propriu sau a pacienţilor internaţi (în cazul unităţilor sanitare), la contractul de prestări servicii psihologice încheiat vor fi anexate în mod obligatoriu câte un exemplar din toate avizele psihologice eliberate către aceştia, potrivit modelului anexat.

Clauzele de retur sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât şi beneficiarilor persoane juridice.

Politica de retur a produselor si serviciilor

Conform Legislației U.E. privind drepturile consumatorilor si Conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor, în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii psihologice, orice client care a achizitionat online servicii psihologice de pe mental-training.ro oferite de unul dintre psihologii colaboratori are dreptul de a denunta contractul de prestari servicii in orice moment.

Plățile online sunt făcute în conturile furnizorilor de servicii psihologice prezenți pe platforma mental-training.ro. Furnizorii de servicii psihologice sunt responsabili de prestarea și calitatea serviciilor oferite, iar contractul de prestări servicii va fi incheiat direct cu ei.

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un profesionist si un client, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre furnizorul serviciilor, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul cu furnizorul de servicii psihologice in orice moment si fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Plata ședințelor online se face înainte ca ședința să aibă loc, altfel sesiunea va fi considerata anulata.

În cazul în care o sesiune a fost achitata prin plata online, dar banii au fost blocati de banca emitenta a cardului atunci se va considera ca plata nu a fost efectuata iar clientul va trebui sa plateasca din nou pentru serviciul solicitat.

Dacă furnizorul de servicii psihologice nu este anunțat cu cel puțin 24 de ore de anularea unei programări stabilite în prealabil, ședința este achitată integral.

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii:

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea clientului, inclusiv, după caz, comisioanele pentru plata, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de sesizarea clientului în legatura cu neindeplinirea standardelor profesionale în conformitate cu dispozitiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menţionate prin returnarea in contul cardului cu care s-a facut plata de catre client, fara a fi  în sarcina clientului plata de comisioane necesare rambursării.